DKTD Tüzüğü

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BÖLÜM I

Derneğin adı amacı ve faaliyetleri

MADDE 1: DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Derneğin adı Dil ve Konuşma Terapistleri Derneğidir. Derneğin merkezi Ankara’dadır. Dernek, yurtiçinde ve yurtdışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.

 

MADDE 2: DERNEĞİN AMACI

Derneğin amacı, dil ve konuşma terapistleri arasında birlik, beraberlik ve dayanışma sağlamak; dil ve konuşma terapistliği alanı ve mesleğini tanıtmak ve geliştirmek; sağlık, eğitim ve ilgili diğer sektörlerde iletişim bozukluklarının giderilmesi ile ilgili gereksinimleri karşılamak ve toplumun iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma bozuklukları konusunda bilinçlenmesi ve bozuklukların önlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak; meslek standartlarının belirlenmesi ve elemanlarının haklarının korunmasını sağlamaktır.

 

MADDE 3: DERNEĞİN AMACINA ULAŞABİLMESİ İÇİN SÜRDÜRECEĞİ ÇALIŞMA KONU VE BİÇİMLERİ

Dernek, madde 2’de belirtilen amaçlara ulaşabilmek için aşağıdaki çalışmaları yapar:

 1. a) Mesleki ve bilimsel birlikteliği ve bilgi paylaşımını sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası kongreler düzenler.
 2. b) Üyelerine dil ve konuşma bozuklukları alanındaki yeni gelişmeleri tanıtmak üzere eğitim programları, kurslar, sempozyumlar, seminerler, açık oturumlar düzenler. Bu kursların uluslararası meslek örgütlerinin benimsediği standartlara uygun olması için çalışır. Kursların sonucunda sınav yapar, sertifika verir.
 3. c) Bilimsel, kültürel ve sosyal konularda ulusal ve yurtdışı dernek, vakıf gibi tüzel kişiler ve kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar, onların yaptıklarına katılır, ortak etkinlikler organize eder veya destekler.
 4. d) Derneğin çalışma konularında broşür, kitap ve dergi gibi yayınlar yapar.
 5. e) Dil ve konuşma bozukluklarının çeşitli konuları ile ilgili testler geliştirir, geliştirilen testlerin uluslararası standartlara uygun olmasını teşvik eder, katkıda bulunur.
 6. f) Alanın bir meslek olarak gelişmesi için resmi mercilerle işbirliği yapar. Dil ve konuşma bozukluklarını yaygın bir bilim dalı haline getirmek için halkı ve diğer meslek mensuplarını bilgilendirmek için çalışır; bu amaçla diğer mesleki, özel ve resmi kuruluşlarla işbirliği yapar, mevzuat ve müfredat programlarının düzenlenmesi ve uygulanması için çaba gösterir.
 7. g) Dil ve konuşma bozuklukları alanını tanıtmak ve halkı bilgilendirmek amacı ile basın – yayın kuruluşları ile işbirliği yapar, onların etkinliklerine katılır.
 8. h) Resmi ve özel kuruluşlara dil ve konuşma bozuklukları alanını ilgilendiren konularda danışmanlık ve bilirkişilik yapmak amacıyla konularında uzman kişilerden komisyonlar oluşturur, görevlendirmeler yapar.
 9. i) Topluma sunulan dil ve konuşma hizmetlerinin standardını yükseltmek amacıyla çalışmalar yapar.
 10. j) Dil, konuşma ve bozuklukları alanlarında araştırmaları teşvik eder, bu araştırmalara yardımcı olmaya çalışır.
 11. k) Mesleki yeterliliği olmayan kişilerce topluma ve bireylere verilen hizmetleri izler, toplumu ve ilgili kişileri uyarır, gerektiğinde de kanuni mercilere başvurur.
 12. l) Üyelerinin mesleki sorunları ile ilgilenir, çözüm bulmaya çalışır.
 13. m) Dil ve Konuşma Terapistliği mesleğinin uygulanması ile ilgili standartlar ve meslek etik kurallarının oluşturulması, bunların işlerliklerinin sağlanması, dil ve konuşma terapisti yetiştiren öğrenim kurumlarında çağdaş ve bilimsel eğitimin sağlanması ve bu okulların denetiminin dil ve konuşma terapistlerince yapılması için çalışmalar yapar.

 

MADDE 4: DERNEĞİN KURUCU ÜYELERİ

Ahmet Konrot

Uyruğu: T.C.

Mesleği: Prof. Dr., Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Dil ve Konuşma Terapistliği Bölümü Öğretim Üyesi

İkametgah: İstiklal Mah. Porsuk Bulv., Yalaman Apt. C-Blok, 41/8, Eskişehir.

Seyhun Topbaş

Uyruğu: T.C.

Mesleği: Prof. Dr., Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Dil ve Konuşma Terapistliği Bölümü öğretim üyesi,

Pınar Ege

Uyruğu: T.C.

Mesleği: Prof. Dr. , Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü öğretim üyesi

İlknur Maviş

Uyruğu: T.C.

Mesleği: Doç. Dr. Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Dil ve Konuşma Terapistliği Bölümü Öğretim Üyesi,

Müzeyyen Çiyiltepe

Uyruğu: T.C.

Mesleği:. Ph. D. Başkent Üniversitesi Hastanesi, Dil ve Konuşma Terapisti

Zehra Yılmaz Eksen

Uyruğu: T.C.

Mesleği: MS. Dil ve Konuşma Terapisti, Eksen Dil ve Konuşma Merkezi, Bostancı, İstanbul.

Özlem Cangökçe

Uyruğu: T.C.

Mesleği: Araştırma Görevlisi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Dil ve Konuşma Terapistliği Bölümü,

 

 

BÖLÜM II

Derneğe üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılma, üyelik aidatı koşulları

 

MADDE 5 – ÜYE OLABİLME KOŞULLARI

Derneğin asli ve onursal olmak üzere iki tip üyeliği vardır.

 

Madde 5a – Asli üye olabilme koşuları:

 1. a) Medeni haklara sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmak,
 2. b) 5253 sayılı dernekler kanununun 3. maddesinde belirilen koşullara uymak,
 3. c) Yurt içi veya yurt dışı üniversitelerin Dil ve Konuşma Bozukluğu (Dil ve Konuşma Terapistliği, İletişim Bozukluları, Konuşma Engellilerin Eğitimi) lisans ve/ veya lisansüstü programlarından mezun olmak ve bunu belgelemek,
 4. d) Üyelik giriş aidatını ödemek ve yıllık aidatları ödemeyi kabullenmiş olmak,
 5. e) Derneğin tüzükte belirtilen amaçlarını ve diğer maddelerini kabul etmiş olmak.
 6. f) Onursal üye iken, daha sonra yayınlanacak bir yönergede belirtilecek asli üyeliğe geçiş koşullarını yerine getirmek.

 

Madde 5b – Onursal üye olabilme koşulları:

Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesinde, derneğe maddi ve/veya manevi olarak büyük yardımlarda bulunmuş kişiler Dernek Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye kabul edilebilirler. Bu üyeler Genel Kurul Toplantılarına katılabilirler, ancak seçme seçilme hakkı olmadığı gibi derneğe aidat ödeme gibi zorunlulukları yoktur.

 

MADDE 6 – BAŞVURU KOŞULLARI

Derneğe üye olmak isteyenler, iki fotoğraf, üyelik koşullarını karşılayan tasdikli diploma fotokopisi, nüfus cüzdanı örneği ile kendilerine asil veya fahri üyelik için verilecek üyelik formunu doldurarak Yönetim Kurulu Başkanlığına başvururlar. Evrakları Yönetim Kurulu’nca incelenip kabul veya ret kararı kendilerine 3 ay içinde bildirilecektir. Üyelikleri kabul edilenler “asil üye” veya “onursal üye” olarak deftere yazılırlar. Bütün üyeler tüzükte belirtilen tüm koşullara uymak zorundadırlar.

 

MADDE 7 – ÜYELİK AİDATI

Yeni giren üyeler bir defaya mahsus olmak üzere her yıl Yönetim Kurulunca belirlenen bir giriş ücreti öderler. Bunun dışında yıllık üyelik aidatları da Yönetim Kurulu’nca yıllık olarak belirlenir. Üyeler ilgili sene sonuna kadar üyelik aidatlarını ödemek zorundadırlar. Giriş ücretleri bir yıllık üyelik aidatından az olamaz.

 

MADDE 8 – ÜYELİK HAKLARI

Hiç kimse derneğe üye olmaya veya üye kalmaya zorlanamaz. Üyelik şahsa bağlıdır, bölünemez, devredilemez. Onursal üyeler derneğin tüm etkinlik ve toplantılarına katılabilirler, ancak oy hakları yoktur ve Dernek yönetim organlarında görev alamazlar. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her asil üyenin bir oy hakkı vardır. Üyeler dernek yönetimi ile ilgili düşünce ve dileklerini yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirebilirler.

 

MADDE 9 – ÜYELİKTEN ÇIKMA

Her üye yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek kaydı ile dernek üyeliğinden ayrılmak hakkına sahiptir. Ayrılan üyeler ayrılma tarihine kadar olan aidat ve borçlarını ödemekle yükümlüdürler. Dernek malına verilmiş bir zarar söz konusu ise tazmini zorunludur. Aksi halde kanuni işlem uygulanır.

 

MADDE 10 – ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Aşağıdaki durumları belirlenen üyeler, disiplin/etik kurulun inceleme sonucu yapacağı tavsiye ile Yönetim Kurulu kararı sonucu üyelikten çıkarılırlar. Bu konuda genel kurulun kararı kesindir. Dernekten çıkarılanlara ödemiş oldukları aidat ve diğer yardımlar geri ödenmez.

 1. a) Dernekler kanununa göre üye olma koşullarını yitirmek,
 2. b) Aidatları ödemeyenlerin, kendilerine yazılı olarak uyarı yapılmasına rağmen belirtilen süre içinde aidat ödememeleri durumunda,
 3. c) Dernek tüzüğüne aykırı davranışta bulunmak, amaçlarına zarar vermek, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymamak, yetkili olunmayan konularda derneği güç durumda bırakmak,
 4. d) Üyelik formunda yanlış beyanda bulunmak,
 5. e) Dil ve Konuşma Terapistliği Mesleğine mesleğine ve Dil ve Konuşma TerapistleriDerneği üyeliğine yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunmak.

 

 

BÖLÜM III

Dernek organları, ve yetki ve görevleri

 

MADDE 11 – DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin organları:

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu
 4. Disiplin/Etik Kurulu’dur.

 

MADDE 12 – GENEL KURUL’UN OLUŞTURULMASI

Genel Kurul Derneğin en yetkili ve üst organı olup asil üyelerden oluşur. Onursal üyeler toplantılara katılıp söz alabilirler ancak oy kullanamazlar ve organlarda görev alamazlar.

 

MADDE 13 – GENEL KURULUN TOPLANTI USULÜ, ZAMANI VE YERİ

 1. a) Olağan Toplantı: Genel Kurul her yıl bir defa Mayıs ayında olağan bir şekilde, Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine bildirilen yerde toplanır.
 2. b) Olağanüstü toplantı: Genel Kurul, Yönetim ve Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek asil üyelerinin 1/5’inin çağrısı üzerine en geç bir ay içinde olağanüstü toplanır. Bu şekilde olağanüstü toplantı talebi halinde Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek asil üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

MADDE 14 – GENEL KURUL ÇAĞRI USULÜ

 1. a) Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler ve bu üyeleri en az onbeş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi belirtecek şekilde bir gazetede ilan ederek veya yazılı ya da elektronik posta ile duyurarak toplantıya çağırır. Bu duyuruda, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının günü, saati ve yeri belirtilir. İki toplantı arasındaki zaman yedi günden az veya altmış günden fazla olamaz.
 2. b) Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen usullere göre yeniden çağırılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

MADDE 15 – TOPLANTI YETER SAYISI

Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı olan asil üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan asil üye sayısı Dernek yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

 

MADDE 16 – TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

 1. Genel Kurul toplantıları duyuruda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Yeterli sayı sağlanmışsa bu durum tutanakla tespit edilir. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır ve toplantıyı yönetmek üzere bir Genel Kurul Başkanı ve yeterli sayıda başkan vekili ve katip asil üyeler arasından açık oyla seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağı düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na teslim edilir.
 2. b) Toplantıda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Gündemde yer almayan konuların görüşülmesi için toplantıda hazır bulunan asil üyelerin en az 1/10’nin teklifi gereklidir.

 

MADDE 17 – GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. a) Dernek organlarını seçmek,
 2. b) Dernek tüzüğüne yapılan değişiklikleri karara bağlamak,
 3. c) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını görüşüp ibra etmek,
 4. d) Gelecek çalışma dönemi için Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 5. e) Dernek için taşınmaz malların alınması, veya mevcut taşınmaz malların satılmasına karar vermek veya bu konuda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 6. f) Derneğin uluslararası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki dernek veya federasyonlara üye olunması veya ayrılınması konularında karar vermek,
 7. g) Derneğin feshine karar vermek,
 8. h) Derneğin amacını gerçekleştirmesi için gerekli kararları almak; mevzuatta ve Dernek tüzüğünde Genel Kurul’ca yapılması belirlenen diğer görevleri yerine getirmek.

 

MADDE 18 – GENEL KURULDA OY KULLANMA VE KARAR ALMA BİÇİMLERİ

Derneğe asil üye olarak katılan her üyenin bir oy hakkı vardır. Üyeler oylarını bizzat kullanırlar. Genel Kurul’da fesih, tüzük değişikliği ve taşınmaz malların satımı kararları üçte iki çoğunlukla, diğer kararlar salt çoğunlukla alınır.

 

MADDE 19 – YÖNETİM KURULUNUN OLUŞTURULMASI

Yönetim Kurulu 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur ve Genel Kurul’ca gizli oy, açık tasnif yöntemiyle, asil üyeler arasından iki yıllık bir süre için seçilir. Derneği Yönetim Kurul’u temsil eder. Yönetim Kurulu kendi arasında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir sayman seçer. Yönetim kurulunu başkan temsil eder. Başkanın bulunmadığı durumlarda başkan yardımcısı onu temsil eder. Yönetim Kurulu asil üyeliklerinden boşalma olunca yedek üyeler göreve çağrılır. Yönetim Kurulu toplanarak çalışma usulünü belirler. Yönetim Kurulu en az üç üye ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Sebep bildirmeden en çok üç toplantıya gelmeyen veya sebep bildirse de bir yıl boyunca toplantılara katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin üyeliği düşer.

 

MADDE 20 – YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. a) Derneği temsil etmek veya temsil etme yetkisini uygun gördüğü genel kurul üyelerine vermek,
 2. b) Derneğin yıllık çalışma raporunu hazırlayıp Genel Kurul’a sunmak,
 3. c) Derneğin gelir ve gider hesaplarını yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,
 4. d) Gerektiğinde Tüzük değişikliklerini hazırlayıp Genel Kurul’a sunmak,
 5. e) Genel Kurul için gündem hazırlayıp toplantıyı gerçekleştirmek.
 6. f) Gerekli hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,
 7. g) Derneğe üye olmak isteyenlerin başvurularını inceleyip karar vermek (Dernek toplantılarından önceki iki hafta içinde üye kaydı kabul edilmez.)
 8. h) T.C. vatandaşı olmayanların Dernek’e üyeliklerinin kabulü halinde bunları on gün içinde valiliğe bildirmek,
 9. i) Genel kurul toplantılarında alınan kararları yerine getirmek,
 10. j) Önemli görülen mesleki konularda Yönetim Kuruluna yardımcı olmak üzere komisyonlar oluşturmak, bu komisyonların çalışmalarının eşgüdümünü sağlamak,
 11. k) Dernekte ücret karşılığı çalıştırılacak personelin ücretlerini belirlemek, işe alınma veya ilişki kesme işlemleri hakkında karar vermek,
 12. l) Dernek yasalarının kendisine verdiği diğer işleri yapmak, yetkilerini kullanmak.
 13. m) Üyelik giriş ücreti ve aidatları belirlemek.

 

MADDE 21 – DENETLEME KURULUNUN OLUŞTURULMASI VE GÖREVLERİ

Denetleme Kurulu Genel Kurul’ca iki yıl için gizli oyla seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Kurul üyelerden birini başkan seçer. Denetleme kurulu yılda bir kez Dernek hesaplarını denetler. Denetleme sonuçlarını en az 15 gün içinde Yönetim Kuruluna bildirir. Yıllık çalışma dönemi sonunda hazırlayacağı raporu Genel Kurul’a sunar. Gerekli hallerde Genel Kurul’u toplantıya çağırır.

 

MADDE 22 – DİSİPLİN/ETİK KURULUNUN OLUŞTURULMASI

Disiplin/Etik Kurul’u Genel Kurulca iki yıl için gizli oyla seçilen 3 asil ve 2 yedek üyeden oluşur. Disiplin/Etik Kuruluna aday gösterilebilmek için Dil ve Konuşma Bozuklukları alanında en az 5 yıldır çalışıyor olmak, çalıştığı hiçbir yerde mesleki uygulamaları ile ilgili disiplin cezası almamış olmak ve tarafsızlığı ve saygınlığı tüm üyelerce kabul ediliyor olmak gerekir.

 

MADDE 23 – DİSİPLİN/ETIK KURULU’NUN GÖREVLERİ

 1. a) Yönetim Kurulu’nun üyelerle ilgili belgelere dayalı disiplin kovuşturma isteği hakkında tahkikat başlatmak, tahkikata gerekli üyeleri taahütlü mektupla davet etmek, gelenlerin savunmalarını almak, gelmeyenlerin de gıyaplarında evrakları inceleyip gerekli kararları vererek Yönetim Kurulu’na bildirmek;
 2. b) Üyelik vasıflarından herhangi birini kaybeden veya Dernek amaçlarına ve tüzüğüne aykırı harekette bulunan üyeler hakkında, eylemlerinin içeriği veya önemine göre uyarma kınama veya Dernekten çıkarma cezası vermek konusunda Yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak.

 

MADDE 24 – İÇ DENETİM

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, yönetim kurulu veya genel kurul kararıyla bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetim kurulunun görevlerini ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu tarafından yılda bir kez derneğin denetimi gerçekleştirilir ve sonuçlar en az 15 gün içinde yönetim kuruluna bildirilir. Yıllık çalışma dönemi sonunda hazırlanan rapor genel kurula sunulur.

 

BÖLÜM IV

Şube ve temsilciliklerle ilgili hükümler

 

MADDE 25- DERNEK ŞUBELERİ VE ORGANLARI

Şube, Dernek Genel Kurulu kararıyla ilgili ilde en az 30 Dil ve Konuşma Terapisti’nin ikamet etmesi koşuluyla açılabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimi ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şube organları aşağıdakilerden oluşur:

 

 1. Şube Genel Kurulu,
 2. Şube Yönetim Kurulu,
 3. Şube Denetleme Kurulu.

 

MADDE 26- ŞUBE GENEL KURULU OLUŞTURULMASI VE GÖREVLERİ

 

Şube Genel Kurulu, şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Şube Genel Kurul olağan toplantıları, Genel Merkez Olağan Genel Kurulu toplantısından en az 2 ay önce bitirilmek zorundadır. Şube Genel Kurul toplantıları şubenin bulunduğu ilde ve ilanda belirtilen yer, gün ve saatte yapılır. Katılacak üyeler toplantı gününden en az 15 gün önceden tarih, saat, yer ve gündemi ilan edilmek sureti ile toplantıya çağrılır. Aynı çağrıda, çoğunluk sağlanamaması durumunda bir haftadan az olmayacak şekilde yapılacak ikinci toplantının tarih, saat ve yer bilgileri de yer alır. İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamaması durumunda yapılan ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Şube Genel Kurulu, Yönetim veya Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin 1/5 inin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurul Toplantı tutanağının bir suretini en geç 1 hafta içinde Genel Merkez Yönetim Kuruluna iletir.

 

MADDE 27- ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ

 1. Şube organlarını seçmek,
 2. Şube Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını görüşüp ibra etmek,
 3. Şube Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 4. Derneğin amaçlarının gerçekleştirmesi doğrultusunda için gerekli kararları almak; mevzuatta ve dernek tüzüğünde Merkez Genel Kurulu’nca ve Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca yapılması belirlenen diğer görevleri yerine getirmektir.

 

MADDE 28-ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞTURULMASI VE GÖREVLERİ

Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulunca üyeleri arasında seçilen üç; elliden fazla üyesi olan şubelerde beş üyeden oluşur. Asıl üyelerin sayısı kadar da yedek üye seçilir. Şube Yönetim Kuruluna seçilebilmek için bu Tüzük ve ilgili mevzuata göre seçilme yeterliliğine sahip olmak şarttır. Şube Yönetim Kurulu asıl üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarında gizli oyla bir başkan, bir genel sekreter ve bir de sayman seçerler. Beş üyeli yönetim kurullarında da bir de başkan yardımcısı seçilir.

 

 

 

 

MADDE 29- ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

 

Şube Yönetim Kurulunun Görevleri şunlardır:

 

 1. a) Şube Genel Kurulu gündemini hazırlayıp, Genel Kurulu toplantıya çağırmak,
 2. b) Şubenin dönem bilançosu, faaliyet raporu ile tahmini bütçesini ve çalışma planını hazırlayıp Genel Kurula sunmak; Bilanço ve faaliyetleri konusunda ibrasını istemek,
 3. c) Derneğin ve Şube Genel Kurulunun kararlarını uygulamak.
 4. d) Meslek ile ilgili mevzuatın ve meslek kurallarının gereği gibi uygulanmasına yardımcı olmak,
 5. e) Meslek mensuplarının daha yüksek bir mesleki kültür düzeyine ulaşabilmeleri için gerekli girişimlerde bulunmak,
 6. f) Meslek mensuplarının meslekleri ile ilgili sorunları üzerinde inceleme ve araştırmaya teşvik ederek bunlardan çıkan sorunları ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek,
 7. g) Mesleğin onurunu, meslek mensuplarının genel hak ve menfaatlerini ilgili merciler nezdinde savunmak,
 8. h) Gelirleri makbuz karşılığında toplamak ve harcamaları belgeye dayalı olarak yaparak, gelir ve harcamaları onaylı defterlere işlemek,

ı) Şube Genel Kurulu tutanaklarının bir örneğinin Genel Merkez Yönetim Kuruluna göndermek,

 1. i) Dernekler Kanunu, Tüzük ve Yönetmelik hükümlerinin yüklediği işleri yapmak,
 2. j) Şubeye yapılan üyelik başvurularını olumlu ya da olumsuz karar verilmek üzere Genel Merkez Yönetim Kuruluna iletmek ve başvuruyu yapana Genel Merkezin kararı doğrultusunda bir ay içinde bilgi vermek

 

 

MADDE 30 – ŞUBE DENETLEME KURULU

Şube Denetleme Kurulu iki asil ve iki yedek üyeden oluşur. Genel Kurulca üyeler arasında gizli oyla seçilir.

 

MADDE 31- ŞUBE DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ

Şube Denetleme Kurulu, şubenin çalışmalarının tüzük, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olup olmadığını inceler. Yaptığı denetleme sonucunu Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. Genel Merkez Denetleme Kurulu talep ettiğinde onlarla birlikte çalışır.

 

MADDE 32- ŞUBELERİN DEFTERLERİ

Şubeler de Dernekler Kanun ve Yönetmeliğinde belirtilen defterleri tutar. Bu defterlerin Noterden veya Dernekler Müdürlüğü’nden tasdikli olması zorunludur.

 

 

MADDE 33- ŞUBELERE AİT MALİ HÜKÜMLER

Şubelerin mal, para ve diğer hakları ile borçları, şubelerin feshi halinde Genel Merkez’e kalır. Şubeler, her ay topladıkları üye aidat miktarının %75’ini o ayı takip eden ayın başında, Genel Merkez’e göndermekle yükümlüdür. Ayrıca şubeler o yıl içinde açılan sürekli eğitim gelirlerinin %75’ini Genel Merkez’e göndermekle yükümlüdür. Şube adına yapılan diğer faaliyetlerinden ve yayınlardan elde edilen gelirin dağılımı Genel Merkez tarafından belirlenir.

 

MADDE 34- ŞUBE ÜYELERİNİN HAKLARI

Şubeye kayıtlı bütün üyeler, Genel Merkez Genel Kuruluna bireysel olarak katılma hakkına ve eğer dernek asil üyeleri ise oy verme hakkına sahiptir.

 

MADDE 35- TEMSİLCİLİKLERLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Dernek, gerekli gördükleri yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir

 

 

 

 

BÖLÜM V

Mali hükümler

 

MADDE 36 – DERNEĞİN GELİRLERİ

Derneğin gelirleri aşağıdaki kaynaklardan elde edilir:

 1. a) Giriş aidatı ve üyelik aidatı
 2. b) Derneğe gerçek ve tüzel kişilerce yapılan veya yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak her türlü bağış ve yardımlar,
 3. c) Dernekçe yayınlanan kitap ve dergiler, geliştirilen ölçme ve değerlendirme araçları, hazırlanan bilgisayar programları, vb’den sağlanan gelirler,
 4. d) Düzenlenen eğlence, piyango, balo, kokteyl, yemek, konser, yarışma gibi etkinliklerden sağlanan gelirler,
 5. e) Dernek tarafından üyelere yönelik olarak tertiplenecek sürekli eğitim kursları, konferanslar, kongreler; veya resmi ve özel kurumlara proje danışmanlığı, kişilere verilen özel bilimsel hizmetler karşılığında sağlanacak bağış veya gelirler,
 6. f) Dernek mallarından elde edilen gelirler veya bankada bulunan paralardan elde edilen faiz ve ikramiyeler,
 7. g) Diğer gelirler.

 

MADDE 37 – DERNEĞİN GİDERLERİ

Derneğin giderlerini amaçlarını gerçekleştirmek için yaptığı harcamalar veya çalıştırdığı personel giderleri oluşturur. 500 YTL’ye kadar olan giderler başkanın kararı ile harcanır. Toplantıda yönetim kurulunun bilgisine sunulur. 500 YTL’nin üzerinde olan giderler için Yönetim Kurulu kararı gereklidir.

 

MADDE 38 – GELİR VE GİDERDE USÜL

Dernek gelirleri Alındı belgesi ile toplanır ve giderler için harcama belgesi düzenlenir. Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Bu belgelerin saklama süresi beş yıldır. Bağış ve aidatları toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve bu karar Ankara valiliğince onanır.

 

 

MADDE 39 – TUTULACAK DEFTERLER

Dernek kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. Bu defterlerin Noterden veya Dernekler Müdürlüğü’nden tasdikli olması zorunludur.

 

MADDE 40 – BORÇLANMA USULLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapılabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

 

 

BÖLÜM VI

Çeşitli hükümler

 

MADDE 41 – TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Dernek tüzüğünün değiştirilmesi için Genel Kurul’un gündeminde bu konuda özel bir maddenin bulunması ve toplantıda hazır olan üyelerin en az 2/3’ünün kabul oyu vermesi gereklidir.

 

MADDE – 42 – DERNEĞİN FESHİ

Derneğin ve mal varlığının feshine, taşınamaz mallarının satışına, taşınır malların devrine, satılmasına bunlar üzerinde aynı haklar tesisine Genel Kurul karar verir. Ancak, toplantı gündeminde bu konunun bulunması, ve oy hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3’ünün toplantıda hazır bulunması şarttır. Feshe ilişkin kararın ise toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile verilmesi gereklidir.

 

YÖNETIM KURULU ÜYELERI

Asil Üyeler

Soner Cerah

Uyruğu: TC

Mesleği: Dil ve Konuşma Terapisti

İkametgah: TOPÇULAR MAH., DEMİRCİ SOK.NO:8, ATAKENT SİTESİ, B2 BLOK D. 34,İZMİT

Pınar Ege

Uyruğu: TC

Mesleği: Prof. Dr. Öğretim Üyesi, Dil ve Konuşma Terapisti

İkametgah: MESA KORU SİTESİ, SARIÇAM SOK. NO.2, ÇAYYOLU, ANKARA

Seyhun Topbaş

Uyruğu: TC

Mesleği: Prof. Dr. , Öğretim Üyesi, D il ve Konuşma Terapisti

İkametgah: GÜLTEPE MAH.KAYALAR SOK. NO:5 ESKİŞEHİR

Uğur Beştay

Uyruğu: TC

Mesleği: Dil ve Konuşma Terapisti

İkametgah: MADENLER MAH. MEDENİYET SOK. MİLAN EVL.. NO: 17, A5 BL. D.3, ÜMRANİYE, İST.

Sertan Özdemir

Uyruğu: TC

Mesleği: Dil ve Konuşma Terapisti

İkametgah: BATIKENT MAH. ŞEHİT ALİ USTA SOK. AYTEK SİTESİ, A8 ESKİŞEHİR

 

Yedek Üyeler

Hüseyin Duru

Uyruğu: TC

Mesleği: Dil ve Konuşma Terapisti

İkametgah: İMAM HÜSNÜ SOK. 33/3, SULTANTEPE, ÜSKÜDAR, İST..

Seçil Aydın

Uyruğu: TC

Mesleği: Dil ve Konuşma Terapisti

İkametgah: ATAŞEHİR TIP MERKEZİ, BARBAROS MAH. ŞEN. SOK. NO: 10, ATAŞEHİR, İST

Dilek Eroğlu

Uyruğu: TC

Mesleği: Dil ve Konuşma Terapisti

İkametgah: ARMAĞAN EVLER MAH.SIRT SOK.ATAPOL RESİDENCE, A3-38, ÜMRANİYE İSTANBUL

Arzu Akyüz Toğram

Uyruğu: TC

Mesleği: Dil ve Konuşma Terapisti

İkametgah: VİŞNELİK MAH. HANDAN SOK. NO:11/1 ESKİŞEHİR

Elmas Toz

Uyruğu: TC

Mesleği: Dil ve Konuşma Terapisti

İkametgah: AKATLAR MAH. ZEYTİNOĞLU CAD. NO:95, İST.